Nasza oferta
Dla rodziców
Przedszkolaki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Przedszkolu Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkolu Nr 13 im. Jana Pawła II, z siedzibą
w Tarnobrzegu ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. ul. Sokola 8 kod 39-400 Tarnobrzeg,

 2. za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. telefonicznie: 15 823-28-11

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

tel. (15) 81-81-510

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

 

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu.
  W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

 2. realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Przedszkola,
  w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych,

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (w szczególnosci promocyjno – informacyjnych Przedszkola).

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci,
ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art. 9 ust.2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

 1. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 2. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

 4. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz aktów wykonawczych.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć
np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

 2. inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Przedszkolem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu. z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkola _________________________

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola __________________________

(C) 1981 - 2019 Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.