Nasza oferta
Dla rodziców
Przedszkolaki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W
PRZEDSZKOLU NR 13 W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1. 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 13 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu,
ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1) listownie: ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg

2) za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3) telefonicznie:15 823 28 11

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

tel.: (15) 81-81-510

adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

 

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

2) wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną przez Administratora danych osobowych;

3) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych
w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych;

4) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców/ opiekunów prawnych lub pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowych lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

a) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;

c) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

d) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

e) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

f) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

oraz aktach wykonawczych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć także np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

2) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

  1. 6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

  1. 7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. 8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  1. 9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 13 w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Małgorzatę Korczak

(C) 1981 - 2020 Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.