Nasza oferta
Dla rodziców
Przedszkolaki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W
PRZEDSZKOLU NR 13 W TARNOBRZEGU

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 13 W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator
danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole
Nr 13 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem poczty: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. _, telefonicznie: 158232811.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: PRZEMYSŁAW RĘKAS, z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400
Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi
przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1
lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
3) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
5) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
6) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
7) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
oraz akty wykonawcze do ww. ustaw;
2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym
(podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych
są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody - w zakresie określonym w
treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych
są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku
bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty,
administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach
określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa
w art. 16 RODO;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
o których mowa w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
w art. 21 RODO.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
na przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania
danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne
do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie
brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Administrator Danych Osobowych
Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu
reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Małgorzatę Korczak

(C) 1981 - 2020 Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.